Ορθοδοντικά Προβλήματα

Home / Οδοντική υγεία & αισθητική / Ορθοδοντικά Προβλήματα

Τα ορθοδοντικά προβλήματα μπορεί να είναι είτε οδοντικά, όταν τα δόντια δεν έχουν τη σωστή θέση πάνω στη γνάθο, όπως είναι ο συνωστισμός, η αραιοδοντία, η χασμοδοντία, είτε σκελετικά, όταν οι γνάθοι δεν έχουν αναπτυχθεί αρμονικά μεταξύ τους, όπως είναι ο προγναθισμός, ο οπισθογναθισμός, η ανοικτή δήξη, η υπερσύγκλειση είτε συνδυασμός οδοντικών και σκελετικών προβλημάτων.

Με τη σωστή διάγνωση και το κατάλληλο σχέδιο θεραπείας, τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται με μεγάλη επιτυχία.

Τα ορθοδοντικά προβλήματα οφείλονται είτε σε κληρονομικούς, είτε σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, είτε σε κακές συνήθειες, είτε και σε συνδυασμό αυτών των παραγόντων. Συνιστάται έγκαιρος ορθοδοντικός έλεγχος.

Ανάλογα με την αιτιολογία, μπορεί να χρειαστεί μια πρώιμη φάση ορθοδοντικής θεραπείας.

Ορθοδοντικά Προβλήματα

Τα σημαντικότερα ορθοδοντικά προβλήματα, όπως φαίνονται και στις παρακάτω φωτογραφίες, είναι τα εξής:

Συνωστισμός δοντιών: Είναι το πιο σύνηθες ορθοδοντικό πρόβλημα. Αιτία η δυσαρμονία μεταξύ του μεγέθους των δοντιών και των γνάθων, με αποτέλεσμα τα δόντια να είναι συνωστισμένα λόγω έλλειψης χώρου. Η στοματική υγιεινή δεν είναι εύκολη, ενώ υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τερηδονισμού των δοντιών. Όσο πιο έντονος ο συνωστισμός, τόσο πιο έντονο και το αισθητικό πρόβλημα.
Αραιοδοντία: Η πιο συνής αιτία είναι η δυσαρμονία μεταξύ του μεγέθους των δοντιών και των γνάθων, με αποτέλεσμα τα δόντια να είναι πολύ μικρά, σε σχέση με το μέγεθος των γνάθων και έτσι να δημιουργούνται διαστήματα (κενά) μεταξύ τους. Άλλη αιτία είναι η ύπαρξη έγκλειστων δοντιών ή η συγγενής έλλειψη δοντιών.
Χειλική απόκλειση των δοντιών (πεταχτά δόντια)

Χειλική απόκλειση των δοντιών (πεταχτά δόντια): όταν τα άνω πρόσθια δόντια προεξέχουν πολύ από τα κάτω πρόσθια δόντια. Τα κύρια αίτια είναι η κληρονομικότητα, όταν υπάρχει δηλαδή δυσαρμονία μεταξύ της άνω και της κάτω γνάθου, ο παρατεταμένος θηλασμός του δακτύλου ή της πιπίλας ή η πρόσθια θέση της γλώσσας κατά την κατάποση. Εκτός από το αισθητικό πρόβλημα, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος τραυματισμού ή κατάγματος των δοντιών, ιδιαίτερα στα παιδιά.

Πρόσθια σταυροειδής σύγκλειση, όταν τα κάτω πρόσθια δόντια προεξέχουν και καλύπτουν τα επάνω δόντια, ενώ τα πίσω δόντια είναι σε επαφή. Η πιο συνηθισμένη αιτία είναι η κληρονομικότητα, όταν δηλαδή υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ της άνω και της κάτω γνάθου. Συνιστάται έγκαιρος ορθοδοντικός έλεγχος. Συνήθως, απαιτείται μια πρώιμη φάση ορθοδοντικής θεραπείας.
Οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση, όταν τα άνω οπίσθια δόντια βρίσκονται πιο μέσα από τα κάτω οπίσθια δόντια. Στις περιπτώσεις αυτές, η άνω γνάθος είναι συνήθως πιο στενή από την κάτω, με αποτέλεσμα ο ασθενής να μη μπορεί να δαγκώνει συμμετρικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κάτω γνάθος να μετακινείται προς τη μία πλευρά. Κύρια αιτία είναι η κληρονομικότητα, όταν δηλαδή υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ της άνω και της κάτω γνάθου. Άλλη αιτία είναι ο παρατεταμένος θηλασμός του δακτύλου ή της πιπίλας.
Χασμοδοντία ή ανοιχτή δήξη (δάγκωμα), όταν τα άνω πρόσθια δόντια δεν καλύπτουν τα κάτω πρόσθια δόντια, ενώ τα πίσω δόντια είναι σε επαφή. Τα κύρια αίτια είναι η κληρονομικότητα, όταν δηλαδή υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ της άνω και της κάτω γνάθου, η παρατεταμένη χρήση της πιπίλας, ο θηλασμός του δακτύλου ή η πρόσθια θέση της γλώσσας κατά την κατάποση. Όταν το αίτιο είναι σκελετικό, συνήθως εμφανίζεται και ουλικό χαμόγελο.
Υπερσύγκλειση ή αυξημένη υπερκάλυψη (κλειστή δήξη, βαθιά δήξη), όταν τα άνω πρόσθια δόντια καλύπτουν εξολοκλήρου τα κάτω. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον κίνδυνο τραυματισμού των ούλων καθώς και φθοράς των πρόσθιων δοντιών. Κύρια αίτια είναι η κληρονομικότητα, όταν δηλαδή υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ της άνω και της κάτω γνάθου.
Οπισθογναθισμός της κάτω γνάθου, όταν η κάτω γνάθος είναι σε θέση πιο πίσω από την άνω γνάθο. Μπορεί να συνοδεύεται είτε με πεταχτά άνω πρόσθια δόντια είτε όχι. Κύρια αιτία είναι η κληρονομικότητα, όταν υπάρχει δηλαδή δυσαρμονία μεταξύ της άνω και της κάτω γνάθου.
Συγγενής έλλειψη δοντιών, όταν ένα ή περισσότερα δόντια λείπουν εκ γενετής από τον οδοντικό φραγμό. Η διάγνωση γίνεται ακτινογραφικά. Η πιο συνηθισμένη αιτία είναι η κληρονομικότητα. Αφορά είτε τους άνω πλαγίους, είτε τους κάτω προγόμφιους. Συνιστάται έγκαιρος ορθοδοντικός έλεγχος προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σχέδιο θεραπείας.
Υπεράριθμα δόντια, όταν έχουμε περισσότερα δόντια στο στόμα, σε σχέση με τον κανονικό αριθμό των δοντιών. Μπορεί να αφορά είτε νεογιλά είτε μόνιμα δόντια. Το πρόβλημα είναι, κυρίως, κληρονομικό και αντιμετωπίζεται συνήθως με την αφαίρεση των υπεράριθμων δοντιών και με τη διευθέτηση των υπόλοιπων δοντιών στον οδοντικό φραγμό από τον ορθοδοντικό.
Έγκλειστα δόντια όταν κάποια δόντια δεν μπορούν να ανατείλουν μέσα στο στόμα, αλλά παραμένουν μέσα στο οστό, συνήθως, λόγω έλλειψης χώρου ή λόγω κακής φοράς της ανατολής του δοντιού. Τα πιο συνηθισμένα έγκλειστα δόντια είναι οι φρονιμίτες και ακολουθούν οι άνω κυνόδοντες. Συνιστάται έγκαιρος ορθοδοντικός έλεγχος, κυρίως, για τον έλεγχο των κυνοδόντων. Ανάλογα με την αιτιολογία, μπορεί να χρειαστεί μια πρώιμη φάση ορθοδοντικής θεραπείας.
Έκτοπα δόντια, όταν κάποια δόντια ανατέλλουν σε μη φυσιολογική θέση στον οδοντικό φραγμό. Η πιο συνηθισμένη αιτία είναι η κληρονομικότητα ή η έλλειψη χώρου.

Αιτία των ορθοδοντικών προβλημάτων

Τα ορθοδοντικά προβλήματα οφείλονται είτε σε κληρονομικούς, είτε σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, είτε σε κακές συνήθειες, είτε και σε συνδυασμό αυτών των παραγόντων.

Απεικόνιση μορίου DNA

Οι κληρονομικοί παράγοντες (DNA) σχετίζονται με το σχήμα και το μέγεθος των δοντιών, το μέγεθος των γνάθων, τη δυσαναλογία μεγέθους μεταξύ των δοντιών και των γνάθων, τη συγγενή έλλειψη δοντιών κ.ά. Αν για παράδειγμα ένα παιδί κληρονομήσει από τον ένα γονιό μεγάλα δόντια και από τον άλλο μικρή γνάθο, θα έχουμε συνωστισμό των δοντιών.

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες αναφέρονται σε γεγονότα είτε πριν, είτε μετά τη γέννηση, είτε σε κακές συνήθειες.

Παράγοντες επιβαρυντικοί πριν από τη γέννηση είναι διάφορες κακώσεις ή τραυματισμοί ή πιέσεις του εμβρύου μέσα στη μήτρα.

Παράγοντες επιβαρυντικοί μετά τη γέννηση περιλαμβάνουν διαταραχές της διατροφής, εμπύρετες λοιμώξεις, ενδοκρινικές διαταραχές, τραυματισμούς, καθώς και τερηδονισμούς νεογιλών ή και μόνιμων δοντιών.

πρώτος ορθοδοντικός έλεγχος

 

 

 

 

 

Βλαβερές συνήθειες, όπως ο παρατεταμένος θηλασμός του αντίχειρα ή άλλων δακτύλων, η παρατεταμένη χρήση της πιπίλας και η προώθηση της γλώσσας κατά την κατάποση, προκαλούν μετακινήσεις των δοντιών και ανωμαλίες στη σύγκλειση.

πρώτος ορθοδοντικός έλεγχοςΣε κάθε ορθοδοντικό πρόβλημα, ανεξάρτητα από την αιτιολογία του, η έγκαιρη διάγνωση είναι το κλειδί για την επιτυχή θεραπεία.

Επικοινωνήστε μαζί μας και προγραμματίστε το ραντεβού σας με τον ορθοδοντικό μας.

  Your Name (required)

  Your Available Services (required)

  Your Phone Number (required)

  Staffs

  Select Date

  Start (required)

  End (required)