Ένα τροχισμένο δόντι δεν πρέπει ποτέ να μένει ακάλυπτο, μέχρι να συγκολληθεί η τελική-μόνιμη αποκατάσταση για τους εξής λόγους:

  1. το τροχισμένο δόντι είναι εκτεθειμένο στα διάφορα ερεθίσματα και μπορεί να προκληθεί πόνος ή ακόμα και νέκρωση του δοντιού οπότε θα χρειαστεί ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση),

  2. το τροχισμένο δόντι είναι πιο επιρρεπές στο να τερηδονιστεί,

  3. το τροχισμένο δόντι είναι αδύναμο και μπορεί να σπάσει κατά τη μάσηση,

  4. το τροχισμένο δόντι δημιουργεί προβλήματα στη μάσηση και στη σύγκλειση,

  5. το τροχισμένο δόντι μπορεί να παγιδεύει τροφές και να εμποδίζει την ορθή στοματική υγιεινή της περιοχής και

  6. το τροχισμένο δόντι μπορεί να δημιουργήσει αισθητικά προβλήματα, ιδιαίτερα αν πρόκειται για μπροστινό δόντι.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, αφού τροχιστεί ένα δόντι, κατασκευάζεται μια μεταβατική (προσωρινή) ακρυλική αποκατάσταση η οποία προσομοιάζει, κατά το δυνατό, στην τελική αποκατάσταση.