Την αναγκαιότητα λήψης καινούργιας πανοραμικής την καθορίζει ο οδοντίατρος, συνεκτιμώντας την κλινική κατάσταση του ασθενή, την ηλικία
του καθώς και την πεποίθηση του οδοντιάτρου ότι η νέα ακτινογραφία θα προσφέρει διαγνωστικά κάτι παραπάνω από την προηγούμενη ακτινογραφία.

Γενικά, παρόλο που οι σύγχρονες ακτινογραφίες είναι ασφαλείς, η λήψη τους πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας
για τον ασθενή και το προσωπικό του οδοντιατρείου.